Projelerim

#

Muhammed Ali Es-sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri

  • Proje Ekip ZEKİ KESKİN (12) 492160
  • Tarih 03.03.2022 - 13.02.2023
  • Bütçe 15.000 Türk Lirası
  • Proje Türü Diğer (Uluslararası)
  • Proje Konusu MUHAMMED ALİ ES-SÂBÛNÎ VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ
Uluslararası Tamamlandı

Fahreddin Er-râzî ve Tefsir İlmindeki Yeri

  • Proje Ekip ZEKİ KESKİN (12) 492182
  • Tarih 03.01.2023 - 10.12.2023
  • Bütçe 12.500 Türk Lirası
  • Proje Türü Diğer (Uluslararası)
  • Proje Konusu ?FAHREDDÎN ER?RÂZÎ VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ? Başlıklı Proje, Fahreddîn Er-Râzî'nin Tefsirinde Çoğulcu Yaklaşım Yaşadığı Olayların Müfessirin Tefsirine Yansıması (Fahreddîn Er-Râzî?nin Tefsiri Özelinde), Fahreddîn Er-Râzî?nin Din Ve Vicdan Hürriyeti Meselesine Yaklaşımının Kur?an Bütünlüğü Açısından Değerlendirilmesi, ?Kurrâ İhtilaf Etti.? Lafzı Bağlamında Mefâtî?u?l-?ayb?ta Kıraat Olgusu, Tefsîrü?r-Râzî?de Âyetleri Tevil Yöntemine Dair Şia?ya Yönelik Eleştiriler, Râzî?ye (Öl. 606/1210) Göre Hz. Havvâ?nın Yaratılışı, Fahreddîn Er-Râzî Tefsiri?nde Kapsayıcılık Ve Uyum Bakımından Sure Başlarındaki Hitaplar, Fahreddîn Er-Râzî?nin Tefsirini Tamamlayıp Tamamlamadığı Meselesi, Râzî?nin Cennetle İlgili Tartışılan Bazı Hususlara Yaklaşımı (Tefsir-İ Kebir Bağlamında), Fahreddîn Er-Râzî?nin Kur?ân?da Zâid Olduğu Söylenen Edatlara Yaklaşımı, Fahreddîn Er-Râzî?nin Mefâtîhu?l-Gayb Adlı Eserinde, Kadınların Toplumsal Konumuna İşaret Eden Ayetlere Yaklaşımı, Tefsir Külliyâtında Akıl Ve Naklin İmtizacı Gayretleri: Fahreddîn Er-Râzî Örneği, Fahreddîn Er-Râzî?nin Mefâtîhu?l-Gayb?da Vahye Yaklaşımı, Râzî?Nin Tefsirinde Mu?Tezile?Nin Metodolojik Hatalarına Cevaplar, Fahreddîn Er-Râzî?Nin Mefâtîhu'l-Gayb Adlı Tefsirinde Azap Âyetlerine Yaklaşımı, Râzî?nin Yakın Anlamlı Kavramları Yorumlama Yöntemi -Tahiyyat Ve Selâm Kavramları Özelinde-,Râzî Tefsirinde Kevnî Ayetlerin Hikmet Eksenli Okunuşu, Fahreddîn Er-Râzî?nin Tefsîr-İ Kebîr?inde Hz. Musa-Hz. Hızır Kıssasına Yaklaşımı, Fahreddîn Er-Râzî Tefsirinde İbn Mes'ûd?un Kıraat Özellikleri, Râzî Tefsirinin Osmanlı Tefsirine Etkisi: Hacı Paşaaydınî Örneği, Mücrim Kavramının Fahreddîn Er-Râzî?nin Mefâtîhu?l-Gayb Tefsiri Ekseninde Yorumlanması olmak üzere yirmi bir ana başlık altında planlanmış bir bilimsel araştırma ve geliştirme (AR-GE) projesidir.
Uluslararası Tamamlandı