Projelerim

#

Detection Of Microrna Expression Levels İn Peripheral Plasma And Mononuclear Cells From Pulmoner Tuberculosis Patients İn Cukurova Region Turkey

 • Tarih 16.06.2016 - 30.12.2016
 • Bütçe 5000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ulusal Tamamlandı

Investigation Of The Changes İn İncidence And Resistance Rates Of M Tuberculosis İn The Last 6 Years Of Cukurova The Strategic Region Of Southern Turkey

 • Proje Ekip FATİH KÖKSAL (12), GÜLFER YAKICI (12), MEDİHA BEGÜM KAYAR (12), TOĞRUL NAĞIYEV (12) 60948
 • Tarih 28.07.2017 - 28.12.2017
 • Bütçe 5000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Investigation of the changes in incidence and resistance rates of M.tuberculosis in the last 6 years of Cukurova, the strategic region of SouthernTurkey.Tuberculosis is the second leading cause of death from an infectious diseaseworldwide and still one of the major public health problems of Turkey. Rapiddiagnosis, detection and following the spread of drug resistance and epidemiologicalinvestigation of M. tuberculosis complex is play a big roll in the success oftreatments and control programs.As it is known, the Cukurova region receives considerable immigration in recentyears due to its strategic location. In particular, immigrants coming from high TBincidence countries can represent a new epidemiological issue in the TB care andcontrol.This study aimed to investigate the changes in incidence and resistance rates of M.tuberculosis in the last 6 years of 8 important city of Southern Turkey that arecharacterized both by a high TB incidence and population size.A total of 67.106 sputum collected from patients who were admitted to citiesdispensaries between 2011-?March 2017 were sent to Region TuberculosisLaboratory for analysis. All specimens were inoculated on Lowenstein-Jensen andBACTEC-MGIT 960 after decontamination and direct preparations stained with acidfast strain method were evaluated microscopically. M. tuberculosis complex andmycobacteria other than tuberculosis were differentiated by Immunochromatographiccard test and the susceptibility testing for the MTC strains to primary antituberculosisdrugs were performed by BACTEC-MGIT 960 system in region tuberculosislaboratory.According to the results of our study, the positivity and resistance rates according toyears are as follows positivity rate (PR) 4,5 and MDR (MR) rate 6.4 in 2011,positivity rate (PR) 7,2 and MDR (MR) rate 8,8 in 2012, positivity rate (PR) 8,7and MDR (MR) rate 5,8, in 2013, positivity rate (PR) 10,2 and MDR (MR) rate4,3 in 2014, positivity rate (PR) 9,5 and MDR (MR) rate 1,3 in 2015, positivityrate (PR) 9,5 and MDR (MR) rate 1,2 in 2016. And also the increase in foreignnationals in the last 2 years is also remarkable totally 1067 clinical sample withpositivity rate 13,46. Analysis of 2017 samples is not yet completed, workcontinues.The most remarkable thing in the result of the study there has been decline in multidrug resistant strains, despite an increase in the annual positive rate. Our study isongoing.
Ulusal Tamamlandı

Mutatıon Analysıs Of Mycobacterıal Rpob Genes And Evaluatıng Mıcs For Rıfampın In Mycobacterıum Tuberculosıs Straıns Isolated From Sputum Samples Of Pulmonary Tuberculosıs Patıents

 • Tarih 22.06.2015 - 22.07.2016
 • Bütçe 4000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ulusal Tamamlandı

Postmortem Ruminant Lenf Biyopsi Materyallerinden İzole Edilen Mycobacterium Bovis Suşları İle Insan Kökenli M.bovis İzolatlarının Spoligotyping Yöntemi İle İlişki Analizi

 • Proje Ekip FATİH KÖKSAL (6), MEDİHA BEGÜM KAYAR (6), nevin türüt (6), TÜLİN GÜVEN GÖKMEN (12) 226517
 • Tarih 19.04.2019 - 15.06.2020
 • Bütçe 11.999,88 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ulusal Tamamlandı

COVID-19 'un Erken Tanı ve Prognozunda miR-16-2-3p, miR-6501-5p, miR-618, miR-183-5p, miR-627-5p, miR-144-3p 'nin Prediktif Marker Olarak Değerlendirilmesi

 • Proje Ekip HADİYE DEMİRBAKAN (6), İBRAHİM HALİL KENGER (12), MEDİHA BEGÜM KAYAR (6) 226493
 • Tarih 25.12.2020 - 10.11.2022
 • Bütçe 40.000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ulusal Tamamlandı

Çukurova Bölgesindeki Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Plazma ve Mononükleer Hücrelerin Mikrorna Düzeylerinin İncelenmesi

 • Proje Ekip MEDİHA BEGÜM KAYAR (12) 60952
 • Tarih 27.01.2017 - 08.06.2017
 • Bütçe 3000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Tüberküloz, hayatı tehdit eden en eski enfeksiyonlardan birisi olup, tüm dünyada hala mortalitenin en önemli sebepleri arasında yeralmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 8.7 milyon kişinin tüberküloza yakalandığı ve en az 2 milyon kişinin de tüberküloz sebebi ilehayatını kaybettiği dünya sağlık örğütü (DSÖ) tarafından bildrilmektedir.Multisistemik bir hastalık olan tüberkülozda olguların çoğunda akciğer ve plevra tutulumu mevcuttur. Ancak M.tuberculosis ile infektekişilerin 5-10?unda aktif tüberküloz gelişmektedir. Aktif tüberküloz gelişimi, kronik enfeksiyon, reaktivasyonlar ve asemptomatiktaşıyıcılığın sebepleri tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte aktif tüberküloz gelişiminde konağın immun yapısının önemli roloynadığına inanılmaktadır.Son yıllarda mikroRNA?ların (miRNA) immun sistemdeki rolünün belirlenmesine yönelik çalışmalara ilgi artmıştır. Birçok grup tarafındanyapılan çalışmalarda miRNA?xxların çeşitli bağışıklık hücreleri alt gruplarının yanı sıra bunların immünolojik işlevlerinin de farklılaşmasınıetkileyerek hem kazanılmış, hem doğal immunitede önemli olduğu belirlenmiştir. miRNA?lar ayrıca, kanser, gibi önemli hastalıkların veözellikle M. tuberculosis, ve H. pylori enfeksiyonları gibi geniş bir hastalık grubu ile ilişkilidir.Bu araştırmada Çukurova Üniversitesi Tropikal Hastalıkları Merkezi Bölge Tüberküloz Laboratuvarına gönderilen, mikrobiyolojik olaraktüberküloz tanısı konmuş, tedavi almamış 50 hasta ve 30 sağlıklı bireyden izole edilen mononükleer hücre ve plazma miR146a, miR424,miR365, miR223, miR144, miR421 miRNA?ları, yüksek kapasiteli real-time PCR cihazı ile değerlendirildi.Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında plazmada miRNA144, miRNA424, mononükleer hücrede miRNA146a ekspresyonları ile istatikselolarak anlamlı bir ilişki mevcut idi. (p0,005)Sonuç olarak, aktif tüberküloz hastalarının mononükleer hücrelerdeki mikroRNA düzeyleri farklılıkları incelenerek tüberküloz tanısında,takibinde ve aynı zamanda konağa yönelik direk immun terapide mikroRNA?ların biyobelirteç olarak kullanımı irdelenmiştir.
Ulusal Tamamlandı

Çukurova Bölgesinde Keratitli Olgularda Mikobakteriyal İnfeksiyonların Rolü

 • Proje Ekip Ali Üçkayabaşı (6), ELİF ERDEM (6), FATİH KÖKSAL (6), İBRAHİM İNAN HARBİYELİ (6), MEDİHA BEGÜM KAYAR (6), MELTEM YAĞMUR (6), TOĞRUL NAĞIYEV (12) 53513
 • Tarih 22.09.2016 - 03.10.2017
 • Bütçe 7000 Türk Lirası
 • Proje Türü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Tıbbi Mikrobiyoloji
Ulusal Tamamlandı

Leismania Genotip Tayini

 • Proje Ekip adil allahverdiyev (6), FATİH KÖKSAL (12), MEDİHA BEGÜM KAYAR (6), özgür inan yılmaz (6), TÜLİN GÜVEN GÖKMEN (6) 128992
 • Tarih 01.05.2006 - 01.05.2007
 • Proje Türü TÜBİTAK PROJESİ
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Bölgemizde Leishmania türlerinin genotipik olarak belirlenmesi
Ulusal Tamamlandı

Transmited Diseases Observation And Control System

 • Tarih 01.01.2008 - 01.01.2009
 • Bütçe 139,742 Dolar
 • Proje Türü Diğer (Uluslararası)
 • Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 • Proje Konusu Improved some preventive measure suggestions for decreasing water food vector and human borne outbreaks which probably increased due to climate changes and provided to took preventive measures
Uluslararası Tamamlandı

Bleomisin Kaynaklı İdiyopatik Pulmoner Fibrozda Fisetin ve Pirfenidon Kombinasyonunun Terapötik Kullanımı

 • Proje Ekip AKIN YİĞİN (6), AYŞEGÜL BURÇİN YILDIRIM (12), HAMİT YILDIZ (6), HİKMET DİNÇ (6), LEYLA ÇİMEN (6), MEDİHA BEGÜM KAYAR (6), MEHMET GÖL (6) 412802
 • Tarih 02.06.2022 -
 • Proje Türü -Tübitak 1002
Ulusal Devam Ediyor